YFU vyberá spomedzi študentov na základe sociálnej situácie študenta, prospechu v škole a zohľadňuje tiež angažovanosť študenta vo svojom okolí a prínos, ktorý pobyt študentovi dá a v akej miere bude študent po návrate prínosom pre svoje okolie.

Tak isto podporujeme všetky snahy študentov získať štipendium aj z iných zdrojov – nadácií, organizácií podporujúcich vzdelanie a kultúrne aktivity, od spoločensky uvedomelých firiem prípadne zamestnávateľa rodičov a pod. Nápady z medzinárodnej siete YFU ako získať zdroje na svoj výmenný pobyt nájdete tu.

Študenti, ktorí majú záujem o štipendiá sa musia zúčastniť výberového konania a vyplniť predbežnú prihlášku na študijný pobyt. Výberové konanie pozostáva z testu z jazykových znalostí a krátkeho osobného pohovoru.

Podmienky k získaniu štipendia

 • Cieľom YFU je umožniť čo najviac študentom sa zúčastniť na študijnom pobyte v zahraničí. Veríme, že štipendium je dobrou investíciou do budúcnosti mladých ľudí a tak isto veríme, že svojou účasťou prispievajú k lepšiemu porozumeniu medzi kultúrami.
 • Štipendijný fond je tvorený  2% z daní fyzických osôb a firiem.
 • Keďže finančné prostriedky v štipendijnom fonde závisia od v danom roku získaných prostriedkov z 2% z daní fyzických osôb a firiem – nemôžeme garantovať, že budú štipendiá udelené v každom roku.
 • YFU udeľuje čiastočné štipendiá, t.j. pokrýva čiastkovú hodnotu z celkového programového poplatku. Štipendiá sa prideľujú k študijnému programu uvedenom v žiadosti o štipendium. Ak sa žiadateľ o štipendium v priebehu vyplňovania prihlášky rozhodne pre inú krajinu študijného pobytu, stráca nárok na udelené štipendium a YFU nadobúda právo na vrátenie štipendia do YFU štipendijného fondu. Zvyšok poplatku musí uhradiť žiadateľ podľa dohodnutých platobných podmienok v zmluve o pobyte. Je možné sa dohodnúť aj na splátkovej forme uhradenia programového poplatku za študijný pobyt v zahraničí.
 • Štipendiá sa nevyplácajú finančne, ale sa odpočítavajú od výšky programového poplatku resp. sa spätne vyplatia (v situácii, ak bol zaplatený celý programový poplatok).
 • Podmienky získania štipendia si vyžiadajte na e-mailovej adrese gabika.dunajcikova@yfu.sk
  • Podmienkou je vyplnenie podkladov k žiadosti o štipendium. Všetky podklady musia byť vyplnené pravdivo a kompletne. Podklady poskytnuté žiadateľom sú považované za dôverné a podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov.
  • Keďže ide o rôzne druhy štipendií – podmienky získania môžu byť rôzne.
 • Spracovanie žiadosti a rozhodnutie o pridelení štipendia
  •  Do mesiaca (ak v podmienkach konkrétneho štipendia nie je uvedené inak) od obdržania kompletne vyplnenej žiadosti o štipendium, YFU zašle žiadateľovi vyrozumenie, či bola jeho žiadosť akceptovaná a oprávnený žiadateľ sa dozvie informácie o výške štipendia.
  •  Pri spracovaní žiadosti zohľadňujeme finančnú situáciu rodiny študenta a študentovu celkovú motiváciu.
  • Študijné výsledky v škole sú doplnkovým, nikdy nie však hlavným kritériom.
  • Po spracovaní všetkých žiadostí o štipendium, žiadateľ obdrži finálne rozhodnutie o výške prideleného štipendia.

Druhy štipendií na rok 2018/19

Volajte nám na 0918 521 589 (Gabriela Dunajčíková) alebo kontaktujte nás cez info@yfu.sk!:

 • Čiastočné štipendium vo výške minimálne 500 EUR na ročný program do Mexika pre prvých dvoch žiadateľov, ktorí splnia výberové podmienky zaradenia do YFU programu.
 • Čiastočné štipendium vo výške 2 000 EUR na ročný program do Estónska (tiež je potrebné prejsť výberovým procesom) pre prvého záujemcu.
 • Čiastočné štipendium vo výške 500 EUR na ročný program do Austrálie/Nový Zéland (je potrebné prejsť výberovým procesom).
 • Čiastočné štipendium vo výške 1 000 EUR na ročný program do Belgicka (tiež je potrebné prejsť výberovým procesom) pre prvých dvoch záujemcov.
 • Čiastočné štipendiumvo výške 400 EUR na ročný program do Švajčiarska pre prvého záujemcu (potrebné je prejsť výberovým procesom).
 • Možnosť získania štipendia cez mechanizmus 2% z daní – konkrétni darcovia prispejú konkrétnym študentom.
 • Štipendium do ktorejkoľvek krajiny – Martha Bighliani Scholarship – celosieťové YFU štipendium, ktoré umožní vysoko motivovaným študentom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia ísť na výmenný pobyt. Generálny sekretariát YFU každoročne určuje do akých krajín sa štipendium prideľuje. Štipendium získajú študenti na základe výberu medzinárodnej komisie (The Scholarship Found Committee), pričom sa zohľadňuje angažovanosť študenta vo svojom okolí a prínos, ktorý pobyt študentovi dá a v akej miere bude študent po návrate prínosom pre svoje okolie. Prihlásiť sa môžete 2x do roka k 1.februáru a 1. septembru. Štipendium je čiastkové – t.j. nepokrýva všetky náklady na výmenný pobyt. Informácie sú k dispozícii na osobnú žiadosť v YFU Slovensko a tu.