YFU vyberá spomedzi študentov na základe sociálnej situácie študenta, prospechu v škole a zohľadňuje tiež angažovanosť študenta vo svojom okolí a prínos, ktorý pobyt študentovi dá a v akej miere bude študent po návrate prínosom pre svoje okolie.

Tak isto podporujeme všetky snahy študentov získať štipendium aj z iných zdrojov – nadácií, organizácií podporujúcich vzdelanie a kultúrne aktivity, od spoločensky uvedomelých firiem prípadne zamestnávateľa rodičov a pod. Nápady z medzinárodnej siete YFU ako získať zdroje na svoj výmenný pobyt nájdete tu.

Študenti, ktorí majú záujem o štipendiá sa musia zúčastniť výberového konania a vyplniť predbežnú prihlášku na študijný pobyt. Výberové konanie pozostáva z testu z jazykových znalostí a krátkeho osobného pohovoru.

Podmienky k získaniu štipendia

 • Cieľom YFU je umožniť čo najviac študentom sa zúčastniť na študijnom pobyte v zahraničí. Veríme, že štipendium je dobrou investíciou do budúcnosti mladých ľudí a tak isto veríme, že svojou účasťou prispievajú k lepšiemu porozumeniu medzi kultúrami.
 • Štipendijný fond je tvorený  2% z daní fyzických osôb a firiem.
 • Keďže finančné prostriedky v štipendijnom fonde závisia od v danom roku získaných prostriedkov z 2% z daní fyzických osôb a firiem – nemôžeme garantovať, že budú štipendiá udelené v každom roku.
 • YFU udeľuje čiastočné štipendiá, t.j. pokrýva čiastkovú hodnotu z celkového programového poplatku. Štipendiá sa prideľujú k študijnému programu uvedenom v žiadosti o štipendium. Ak sa žiadateľ o štipendium v priebehu vyplňovania prihlášky rozhodne pre inú krajinu študijného pobytu, stráca nárok na udelené štipendium a YFU nadobúda právo na vrátenie štipendia do YFU štipendijného fondu. Zvyšok poplatku musí uhradiť žiadateľ podľa dohodnutých platobných podmienok v zmluve o pobyte. Je možné sa dohodnúť aj na splátkovej forme uhradenia programového poplatku za študijný pobyt v zahraničí.
 • Štipendiá sa nevyplácajú finančne, ale sa odpočítavajú od výšky programového poplatku resp. sa spätne vyplatia (v situácii, ak bol zaplatený celý programový poplatok).
 • Podmienky získania štipendia si vyžiadajte na e-mailovej adrese gabika.dunajcikova@yfu.sk
  • Najčastejšie je podmienkou vyplnenie podkladov k žiadosti o štipendium. Všetky podklady musia byť vyplnené pravdivo a kompletne. Podklady poskytnuté žiadateľom sú považované za dôverné a podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov.
  • Keďže ide o rôzne druhy štipendií – podmienky získania môžu byť rôzne.
 • Spracovanie žiadosti a rozhodnutie o pridelení štipendia
  •  Do mesiaca (ak v podmienkach konkrétneho štipendia nie je uvedené inak) od obdržania kompletne vyplnenej žiadosti o štipendium, YFU zašle žiadateľovi vyrozumenie, či bola jeho žiadosť akceptovaná a oprávnený žiadateľ sa dozvie informácie o výške štipendia.
  •  Pri spracovaní žiadosti zohľadňujeme finančnú situáciu rodiny študenta a študentovu celkovú motiváciu.
  • Študijné výsledky v škole sú doplnkovým, nikdy nie však hlavným kritériom.
  • Po spracovaní všetkých žiadostí o štipendium, žiadateľ obdrži finálne rozhodnutie o výške prideleného štipendia.

Druhy štipendií na rok 2019/20

Volajte nám na 0918 521 589 (Gabriela Dunajčíková) alebo kontaktujte nás cez info@yfu.sk!:

 • Čiastočné štipendium vo výške minimálne 500 EUR na ročný program do Mexika pre prvých dvoch žiadateľov, ktorí splnia výberové podmienky zaradenia do YFU programu.
 • Čiastočné štipendium vo výške 2 000 EUR na ročný program do Estónska (tiež je potrebné prejsť výberovým procesom) pre prvého záujemcu.
 • Čiastočné štipendium vo výške 1 000 EUR na ročný program do Belgicka (tiež je potrebné prejsť výberovým procesom) pre prvých dvoch záujemcov.
 • Čiastočné štipendium vo výške 400 EUR na ročný program do Švajčiarska pre prvého záujemcu (potrebné je prejsť výberovým procesom).
 • Možnosť získania štipendia cez mechanizmus 2% z daní – konkrétni darcovia prispejú konkrétnym študentom.